General private conditions

General private conditions

 

Diensten

 1. Inleiding

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten voor consumenten en de producten en diensten voor zelfstandigen en ondernemingen (hierna “Algemene Voorwaarden”). U bent erdoor gebonden wanneer u uw Contract sluit met Centrea BV, hierna FASTfiber genoemd.

Elk(e) product of dienst kan ook onderworpen zijn  aan bijzondere  voorwaarden, waaronder specifieke bepalingen voor  dat product of  die  dienst (hierna “Bijzondere  Voorwaarden”  genoemd). In geval van een conflict of  tegenstrijdigheid tussen  de documenten  van de Overeenkomst,  is  de volgende afnemende volgorde van prioriteit van toepassing: de bevestigingsbrief, de Bijzondere Voorwaarden  van de Dienst, de Algemene Voorwaarden. Alle mededelingen voorafgaand aan de Overeenkomst worden vervangen door de Overeenkomst en elke wijziging vereist de schriftelijke toestemming van FASTfiber.

1.2. Wijzigingen of aanvullingen op verzoek van de klant/abonnee gelden slechts indien zij schriftelijk door FASTfiber werden bevestigd.

 1. Omschrijving diensten

2.1. FASTfiber geeft aan de klant/abonnee de mogelijkheid om tegen betaling van de door haar vastgestelde tarieven een ruim scala van internetdiensten te verkrijgen, zoals niet-gelimiteerd opgesomd internettoegang (via verschillende technologieën).

2.2. De technische specificaties van voornoemde diensten, alsmede de bijzondere voorwaarden verbonden aan het gebruik ervan, worden beschreven online op de website www.FASTfiber.be en in de handleiding of in de documenten die op verzoek van de klant/abonnee ter beschikking gesteld worden, en welke integraal deel uitmaken van de overeenkomst.

2.3. De door FASTfiber meegedeelde maximum download- en upload snelheden bij een internetabonnement zijn louter informatief en hebben geen enkele juridische waarde. De klant/abonnee erkent dat de individuele werkelijke snelheden die uiteindelijk zullen worden behaald door meerdere externe factoren worden bepaald, zoals de aard van het internetabonnement, de fysieke kwaliteit van en de afstand tussen het aansluitpunt op de locatie van de klant/abonnee en de centrale, het interne netwerk van de klant/abonnee (de computerinstallatie, binnenbekabeling …) en alle andere niet aan FASTfiber toerekenbare factoren.

 1. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Aan kennelijke verschrijvingen in een offerte of (prijs)opgave kan de klant/abonnee geen rechten ontlenen. Indien op een offerte een geldigheidsduur staat vermeld en de klant/abonnee buiten die termijn de offerte accepteert, heeft FASTfiber het recht om, indien zij dat wenst, per omgaande mede te delen dat zij geen overeenkomst wenst te sluiten.

3.2. Bestellingen worden pas door FASTfiber als aanvaard beschouwd, en dit overeenkomstig onderhavige voorwaarden, wanneer zij :

(a) ofwel door een gemachtigde van FASTfiber schriftelijk worden bevestigd ;
(b) ofwel door de klant/abonnee schriftelijk worden bevestigd middels de ondertekening van een offerte ;
(c) ofwel door de klant/abonnee elektronisch worden bevestigd op het einde van de online bestelprocedure ;
(d) ofwel gevolgd worden door uitvoering door FASTfiber.

3.3. FASTfiber behoudt zich het recht voor een aanvraag van toegang tot een internetdienst te weigeren in de volgende gevallen:

– de informatica-installaties van de klant/abonnee en/of de telecommunicatie-installaties, inzonderheid het telecommunicatienetwerk, laten de levering van de internetdienst niet of moeilijk toe ;
– de klant/abonnee of zijn eventuele gevolmachtigde weigert zich te identificeren en het bewijs van een domicilie of een vaste verblijfplaats binnen de Europese Unie te leveren op basis van officiële documenten ;
– de klant/abonnee respecteert de verplichtingen niet die krachtens een andere overeenkomst betreffende een door FASTfiber geleverde dienst op hem rusten, of heeft hier in het verleden blijk van gegeven ;
– de klant/abonnee kan niet bewijzen dat hij meerderjarig is en beschikt niet over de schriftelijke toestemming van een van zijn ouders of van zijn voogd ;
– de klant/abonnee respecteert de verplichtingen niet die krachtens een andere overeenkomst met FASTfiber op hem rusten.

3.4. De klant/abonnee erkent dat hij bij de onderhandelingen door FASTfiber volledig werd ingelicht en dat hem alles duidelijk werd uiteengezet aangaande de mogelijkheden en beperkingen van de door hem bestelde internetdienst(en).

3.5. De aangeduide prijs is vast en onveranderlijk.

3.6. Meerwerken worden bewezen, hetzij door een schriftelijke overeenkomst, hetzij door uitvoering door FASTfiber. Indien FASTfiber op verzoek of met instemming van klant/abonnee werkzaamheden, andere prestaties of leveringen heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van hetgeen is overeengekomen vallen, zullen deze werkzaamheden, prestaties of leveringen door de klant/abonnee aan FASTfiber worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van FASTfiber of zullen, in geval een vaste prijs is afgesproken, de meerkosten in rekening worden gebracht. FASTfiber is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

3.7. Bij online bestellingen heeft de klant/abonnee het recht om binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) kalenderdagen na de dag van sluiting van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de klant/abonnee FASTfiber via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant/abonnee kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, beschikbaar via www.FASTfiber.be, maar is hiertoe niet verplicht : de klant/abonnee kan FASTfiber ook een andere ondubbelzinnige verklaring bezorgen waarin hij/zij verklaart de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken :

– per post naar FASTfiber, Rupelstraat 28, 2840 Rumst;
– per e-mail naar support[at]FASTfiber.be;

Als de klant/abonnee de overeenkomst herroept, ontvangt hij/zij alle betalingen die tot op dat moment zijn gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien (14) kalenderdagen nadat FASTfiber op de hoogte werd gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van FASTfiber terug. FASTfiber betaalt de klant/abonnee terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij de klant/abonnee uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant/abonnee.

 1. Verrekening van de factuur

4.1. Alle facturen zijn netto betaalbaar op het tijdstip vermeld op de factuur.

4.2. De eenmalige en periodieke tarieven die de klant/abonnee moet betalen worden bij het sluiten van de overeenkomst vastgesteld.

4.3. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro (€) en, behoudens anders vermeld, inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.4. Behoudens anders schriftelijk bepaald, vereisen de internetdiensten de betaling van een opstartkost waarna een periodieke facturatie van het maandelijkse abonnementsgeld voor de levering van de internetdienst volgt. Het maandelijkse internet abonnementsgeld wordt op voorhand afgerekend en wordt aangerekend vanaf de activering van de dienst.

4.5. De klant/abonnee met een internetabonnement met gelimiteerd trafiek per maand zal, bij overschrijding van de in het abonnement overschreden trafiek, per begonnen gigabyte (GB) gefactureerd worden voor het extra verbruik. De prijs per GB wordt vermeld op de orderbevestiging alsook op de my FASTfiber pagina van de klant/abonnee.

4.6. Elke partij heeft het recht de uitvoering van de verbintenissen naar de andere partij toe te onderbreken in geval van in gebreke blijven. Dergelijke onderbreking stelt de andere partij niet vrij van het nakomen van zijn verbintenissen.

Indien de klant/abonnee de factuur niet tijdig betaalt, is FASTfiber gerechtigd om de klant/abonnee op elk moment schriftelijk te herinneren aan het verstrijken van de vervaldatum van de factuur en hem uit te nodigen om binnen een redelijke termijn de verschuldigde betaling te verrichten. De eerste schriftelijke herinnering is gratis. De kosten voor de daaropvolgende schriftelijke herinneringen zullen maximaal € 10,00 bedragen.

Vanaf de vervaldag van de factuur tot de volledige betaling, is de klant/abonnee van rechtswege verwijlinteresten verschuldigd op het niet-betwiste totaalbedrag van de factuur. De verwijlintresten worden berekend tegen de wettelijke interestvoet.

Indien de klant/abonnee binnen de gestelde termijn geen gevolg geeft aan een gebeurlijke ingebrekestelling en geen geldige betwisting van het openstaande bedrag vermeld in de ingebrekestelling aan FASTfiber heeft kenbaar gemaakt, is FASTfiber gerechtigd om de dienstverlening te onderbreken. FASTfiber zal de klant/abonnee geen kosten aanrekenen voor een onderbreking wegens wanbetaling. Voor de reactivering van de dienstverlening na een onderbreking wegens wanbetaling is FASTfiber gerechtigd om de klant/abonnee een bedrag van maximaal € 30,00 inclusief BTW aan te rekenen.

In het geval dat tijdens de voorbije periode van twaalf (12) maanden de dienstverlening aan de klant/abonnee al eens werd onderbroken wegens wanbetaling, is FASTfiber gerechtigd om de dienstverlening zonder voorafgaande waarschuwing onmiddellijk te onderbreken indien de klant/abonnee een factuur niet tijdig betaalt en geen geldige betwisting van het openstaande bedrag aan FASTfiber heeft kenbaar gemaakt.

Wanneer de klant/abonnee binnen de gestelde termijn geen gevolg heeft gegeven aan een gebeurlijke ingebrekestelling en geen geldige betwisting van het openstaande bedrag vermeld in de ingebrekestelling aan FASTfiber heeft kenbaar gemaakt, is FASTfiber gerechtigd om op eender welk moment naar keuze het dossier ter incasso uit handen te geven. In dergelijk geval is FASTfiber gerechtigd om aan de klant/abonnee maximaal € 150,00 incassokosten door te rekenen voor zover het totaal van de verschuldigde hoofdsom, verhoogd met de wettelijke rente, het bedrag van € 1.250,00 niet overschrijdt. In het geval het aan FASTfiber verschuldigde bedrag hoger is dan € 1.250,00 zullen de reële incassokosten aan de klant/abonnee worden doorgerekend.

4.7. Conform Art. 108 § 2 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie behoudt FASTfiber zich het recht voor om bij contracten van onbepaalde duur de prijzen van periodieke diensten op elk ogenblik te wijzigen. In geval van een tariefverhoging heeft de abonnee het recht om zonder boete het contract op naspeurbare wijze (bvb. per post, extranet, …) op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de eerste factuur na de inwerkingtreding van de prijswijzigingen.

4.8. Indien de klant/abonnee klachten heeft aangaande de juistheid van het factuurbedrag, kan hij de bezwaren schriftelijk binnen dertig (30) kalenderdagen volgend op de datum dat de factuur werd opgemaakt aan FASTfiber kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal FASTfiber onmiddellijk een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Indien een betwisting van een factuur terecht is of nog verder moet worden onderzocht zal FASTfiber, na ontvangst van de betwisting de invordering van het betwiste deel van de factuur onmiddellijk opschorten dan wel de nodige stappen ondernemen om de verkeerde inning recht te zetten. FASTfiber zal de klant/abonnee duidelijk het niet betwiste bedrag alsook de datum waartegen dit moet worden betaald, meedelen. Ingeval FASTfiber de klacht verwerpt, wordt het betwiste bedrag onmiddellijk opeisbaar. De betalingstermijnen voor deze som worden vermeld in het schrijven waarin de beslissing wordt bekendgemaakt. Op geen enkele manier zal FASTfiber kosten in rekening brengen voor de afhandeling van de betwisting, met uitzondering van gevallen waarin de betwisting aantoonbaar tot doel heeft de betaling uit te stellen.

4.9. De klant/abonnee die zijn woning verlaat of overdraagt zonder zijn abonnement op de internetdienst(en) op te zeggen, aan te passen of over te dragen, blijft verantwoordelijk voor de betaling van de aan FASTfiber verschuldigde sommen en het gebruik van de internetdienst(en).

4.10. Wat de installatie betreft, varieert de prijs afhankelijk van het door de klant/abonnee gekozen type installatie. De verschillende installatiemogelijkheden die FASTfiber aanbiedt, worden beschreven op de website www.FASTfiber.be.

4.11. Bij een onnodige interventie is FASTfiber gerechtigd de klant/abonnee een administratieve vergoeding ten bedrage van € 199,00 inclusief BTW aan te rekenen. Daarnaast zal FASTfiber de kosten voor de onnodig uitgevoerde handelingen aan de klant/abonnee doorrekenen.

Een onnodige interventie is:

 1. een verzoek tot herstelling van een storing die niet door FASTfiber veroorzaakt werd en waarbij door FASTfiber of haar onderaannemer toch handelingen (herstellingswerken, testen, verplaatsingen, …) zijn uitgevoerd ;
  2. een interventie waarbij FASTfiber of haar onderaannemer nutteloze handelingen (herstellingswerken, testen, verplaatsingen, …) verricht heeft doordat de klant/abonnee niet op de afspraak aanwezig was, geen toegang tot zijn domein gaf of onjuiste informatie verschaft had ;
  3. een interventie die uitgevoerd moest worden door een fout waarvoor de klant/abonnee verantwoordelijk is, zoals abnormaal gebruik van de lijn of eender welke fout van de klant/abonnee.

Bovenstaande interventies zijn niet beperkt tot het domein van de klant/abonnee en kunnen ook betrekking hebben op de infrastructuur buiten het domein van de klant/abonnee.

4.12. De klant/abonnee erkent in zijn relatie met FASTfiber de geldigheid en de bewijskracht van de facturen en van alle andere documenten die dienen voor de opmaak ervan.

4.13. Wanneer de klant/abonnee de bestelling annuleert na het verstrijken van de verzakingstermijn van veertien (14) kalenderdagen, of op een andere wijze ernstig in gebreke blijft, verwerft FASTfiber het recht om ook alle nog uit te voeren overeenkomsten te ontbinden en kan artikel 9.3 van deze Algemene Voorwaarden toegepast worden.

 1. Betalings- en leveringsvoorwaarden internetabonnementen

5.1. Facturen dienen betaald te worden met domiciliëring, (online) overschrijving of kredietkaart op het door FASTfiber aangeduide rekeningnummer met vermelding van de juiste referenties.

5.2. Internetabonnementen worden geactiveerd binnen de twintig (20) werkdagen, onder voorbehoud van technische complicaties (vb. afkeuring van de lijn, foutieve gegevens verstrekt door de klant/abonnee zoals bijvoorbeeld foutief telefoonnummer, klantennummer, …).

 1. Internettoegang

6.1. Het abonnement gaat in vanaf de schriftelijke bevestiging van de activatie van de dienst door FASTfiber.

6.2. De klant/abonnee verklaart de werking van de internettoegang en van internet te kennen en de gebruiksregels zoals vermeld in Art. 7, die op internet van kracht zijn, te aanvaarden.

6.3. FASTfiber behoudt zich het recht voor procedurele en technische wijzigingen door te voeren, indien het functioneren van de FASTfiber-dienst dit vereist. De klant/abonnee zal hiervan op voorhand op de hoogte gebracht worden.

6.4. De klant/abonnee met een internetabonnement kan een inbegrepen aantal gigabyte (GB) trafiek per maand verbruiken. De hoeveelheid inbegrepen trafiek van het abonnement wordt vermeld op de orderbevestiging . FASTfiber zal de klant/abonnee via een waarschuwingsmail op de hoogte brengen wanneer hij zijn maximaal toegelaten internetvolume nadert. Na overschrijding van de maximaal toegelaten trafiek, komt de klant/abonnee op smalband terecht tot de eerste dag van de volgende facturatieperiode. Een overzicht van het maandvolume, alsook de prijs in geval van overschrijding, is raadpleegbaar via de my FASTfiber pagina van de klant/abonnee.

 1. Verplichtingen en aansprakelijkheden van de klant/abonnee

7.1. De klant/abonnee verbindt zich ertoe dat hij bij de registratie van de internettoegang identificeerbaar is. Dit impliceert dat de klant/abonnee zich ertoe verbindt op elk moment tijdens de registratie correcte gegevens op te geven. De klant/abonnee blijft ook daarna verantwoordelijk voor deze gegevens en dient deze onverwijld aan te passen indien nodig.

7.2. Indien FASTfiber door de klant/abonnee gevraagd wordt om retroactief documenten op te maken nadat er door deze laatste administratieve wijzigingen werden uitgevoerd aan de aanvankelijk doorgegeven informatie, of nadat door de klant/abonnee bepaalde facturatiegegevens werden aangepast, dan is FASTfiber gerechtigd administratiekosten aan te rekenen ten bedrage van € 15,00 inclusief BTW, uitgezonderd in het geval van verhuis van de klant/abonnee.

7.3. De klant/abonnee zal van de FASTfiber diensten gebruik maken conform de toepasselijke wet- en regelgeving en zal zich gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig persoon verwacht mag worden.

7.4. De klant/abonnee dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van het internet in het algemeen en de FASTfiber diensten in het bijzonder. Hij zal de diensten niet gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of handelingen:

– de klant/abonnee verbindt er zich toe de geldende wetgevingen na te leven wanneer hij van de FASTfiber diensten gebruik maakt. Verboden is onder andere elke vorm van communicatie met een onwettig, onjuist, obsceen of lasterlijk karakter, die een inbreuk vormt op de openbare orde en/of de goede zeden en op de privacy van andere klanten/abonnees of derden, op de geldende wetgeving inzake rassen- en vreemdelingenhaat, evenals de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie ;
– de klant/abonnee verbindt er zich toe de intellectuele eigendomsrechten (waaronder zonder beperking de auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten en rechten op databanken) van FASTfiber, andere klanten/abonnees en derden te respecteren ;
– de klant/abonnee verbindt er zich toe geen ongevraagde boodschappen te verzenden, geen virus te verspreiden, of communicatie of gegevensopslag op andere wijze te verstoren en geen schade te berokkenen aan de FASTfiber diensten of het gebruik of de capaciteit van deze FASTfiber diensten voor andere klanten/abonnees of derden te beperken of te verhinderen, waaronder het internet nodeloos te belasten door een grote ongerechtvaardigde verkeerstroom te veroorzaken (flooding, spamming, enz…);
– de klant/abonnee verbindt er zich toe geen daden van informaticapiraterij of ‘hacking’ te stellen tegen het systeem van FASTfiber of elk ander systeem, zich geen toegang te verschaffen tot gegevens of systemen door middel van valse sleutels, valse codes en/of valse hoedanigheden of op andere illegale wijze, geen diefstal van gegevens te plegen en de integriteit van de informaticagegevens en programma’s niet aan te tasten, te beschadigen of te vernietigen.
– de klant/abonnee verbindt zich ertoe om geen gebruikersnaam (zijnde het deel van het elektronische adres voorafgaand aan @) te kiezen en te gebruiken die in strijd is met de openbare orde en/of de goede zeden of die afbruik doet aan het imago of aan de rechten van FASTfiber of derden. FASTfiber behoudt zich het recht voor om elke naam die strijdig zou zijn met deze principes, te wijzigen en te verbieden.

7.5. FASTfiber vraagt aan haar klant/abonnee haar op de hoogte te brengen van elke ongeoorloofde inhoud die vanaf haar netwerk toegankelijk is, teneinde FASTfiber in staat te stellen de nodige en passende maatregelen te treffen om deze informatie uit te wissen of ontoegankelijk te maken.

7.6. Indien de klant/abonnee nog een vaste telefoonlijn heeft bij Proximus, dan is de klant/abonnee verantwoordelijk voor elke wijziging op deze lijn. Wanneer Proximus haar telefonie-abonnement weghaalt van de lijn waarop het DSL-abonnement van FASTfiber geactiveerd is, om eender welke reden, en het DSL-abonnement van FASTfiber automatisch op een vrij koperpaar (= een vaste lijn waarop geen Proximus telefonie geactiveerd is) plaatst, zal Proximus hiervoor FASTfiber maandelijks factureren. Deze maandelijkse kosten zullen aan de klant/abonnee aan de op dat moment geldende tarieven zoals vermeld op www.FASTfiber.be doorgefactureerd worden, en dit vanaf de datum van omzetting op het vrij koperpaar. Van zodra FASTfiber door Proximus op de hoogte wordt gebracht van dergelijke wijziging, zal FASTfiber de klant/abonnee hiervan onverwijld informeren, alsook van de gevolgen ervan.

7.7. De klant/abonnee alleen is aansprakelijk voor elke schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of immaterieel, die door hemzelf of een van zijn aangestelden aan FASTfiber of een derde wordt toegebracht.

De klant/abonnee verbindt zich ertoe FASTfiber te vergoeden voor elke vraag, vordering, veroordeling tot schadeloosstelling waarvan FASTfiber het voorwerp zou zijn ten gevolge van het gedrag of de boodschappen die de klant/abonnee of een van zijn aangestelden op internet zouden hebben verspreid of ten gevolge van enig ander gebruik door de klant/abonnee van de FASTfiber diensten en voor alle vorderingen van derden.

7.8. Ingeval de klant/abonnee zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft FASTfiber het recht de aan de klant/abonnee geleverde dienst(en) die het voorwerp uitmaakt (uitmaken) van dezelfde factuur geheel of gedeeltelijk te schorsen.

7.9. In geval van ernstige tekortkoming van de klant/abonnee aan zijn verplichtingen, mag FASTfiber onmiddellijk de toegang van de klant/abonnee tot haar netwerk en de toegang tot de inhoud in kwestie door en / of voor derden blokkeren. De klant/abonnee wordt binnen een redelijke termijn per e-mail en/of gewone brief in kennis gesteld van deze blokkering en in gebreke gesteld om zijn verplichtingen te vervullen. Het (e-mail) adres dat zal worden gebruikt is het (e-mail)adres dat de klant/abonnee aan FASTfiber als contactgegevens opgegeven heeft. Indien binnen de vijf (5) werkdagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de verzending van de ingebrekestelling, de klant/abonnee zijn verplichtingen niet nakomt en er zich niet formeel toe verbonden heeft deze na te komen in de toekomst, heeft FASTfiber het recht de overeenkomst op te zeggen. Deze opzegging geeft de klant/abonnee geen enkel recht op een vergoeding of schadevergoeding.

7.10. De schorsing van de dienst eindigt wanneer de klant/abonnee zijn verplichtingen is nagekomen.Tijdens de duur van de schorsing van de dienst door FASTfiber blijft de betaling van de prijs verschuldigd, tenzij de klant/abonnee kan aantonen dat FASTfiber de dienst ten onrechte heeft geschorst. Ook de opzeggingsvergoeding bedoeld in artikel 9.3 blijft gedurende de volledige duur van de schorsing verschuldigd. Op het ogenblik dat de dienst wordt hersteld, worden de activeringskosten eigen aan het opstarten van de dienst aangerekend.

7.11. Alle ongelimiteerde aanbiedingen zijn onderhevig aan een Fair Use Policy. Dit houdt in dat alle verbruik “fair” is zolang geen enkele andere klant problemen ondervindt die te wijten zijn aan het zware verbruik van een enkele klant. FASTfiber behoudt zich het recht voor de klant/abonnee te informeren van wie het verbruik regelmatig en aanzienlijk het gemiddelde verbruik van klanten/abonnees met hetzelfde internetabonnement overschrijdt. De klant/abonnee zal door FASTfiber schriftelijk en op naspeurbare wijze worden verzocht zijn verbruik te verminderen. Indien na drie (3) opeenvolgende schriftelijke verzoeken de klant/abonnee hieraan geen of onvoldoende gevolg blijkt te geven, behoudt FASTfiber zich het recht voor – om de stabiliteit van het netwerk en de kwaliteit van de dienstverleningen aan andere klanten/abonnees niet in het gedrang te brengen – om het profiel van de klant/abonnee neerwaarts aan te passen.

 1. Verplichtingen en aansprakelijkheden van FASTfiber

8.1. Met uitzondering van de tijd die nodig is voor onderhoud aan de FASTfiber dienst door of vanwege FASTfiber, zal FASTfiber zich inspannen haar diensten beschikbaar aan te bieden. FASTfiber behoudt zich het recht voor de dienst te schorsen of te beperken om onderhoudsredenen, om aanpassingen uit te voeren of indien het gebruik of een storing van de dienst deze dienst of andere diensten van FASTfiber verstoort. FASTfiber zal ervoor zorgen de duur ervan te beperken tot de tijd die nodig is voor de uitvoering van de werken. FASTfiber zal geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn voor dergelijke schorsingen of beperkingen.

8.2. FASTfiber is niet aansprakelijk voor de onbeschikbaarheid van enige FASTfiber dienst en/of enige andere tekortkoming als gevolg van redelijkerwijs voor FASTfiber niet voorzienbare omstandigheden en omstandigheden die haar niet toerekenbaar zijn, zoals onder meer, doch niet beperkt tot, storingen en/of uitval van het internet en de internetverbindingen, het telefoonnet, de telecommunicatie infrastructuur van een operator, de communicatieverbindingen of apparatuur van FASTfiber of derden die diensten leveren aan FASTfiber, de electriciteitsvoorziening, de volledige bezetting van inbellijnen van FASTfiber en andere storingen die buiten de macht liggen van FASTfiber, en verder ook internationale conflicten, invoerreglementeringen en -beperkingen, maatregelen van enige overheid, gewelddadige of gewapende acties, arbeidsongeregeldheden, boycotacties, vertragingen of niet-uitvoering van leveringen van derde-contracten van FASTfiber.

8.3. In geval van onbeschikbaarheid of tekortkoming te wijten aan één van de hierboven omschreven omstandigheden voor een periode van méér dan twee (2) maanden, is elke partij gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen.

8.4. FASTfiber is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade aan de klant/abonnee wanneer die het gevolg is van een toerekenbare contractuele tekortkoming van FASTfiber, dewelke door de klant/abonnee kan bewezen worden en door FASTfiber kan vastgesteld worden. Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen, in geval van aansprakelijkheid van FASTfiber, op welke grond ook, zal de schadevergoeding waarop de klant/abonnee aanspraak kan maken, per gebeurtenis, waarbij samenhangende gebeurtenissen beschouwd worden als één gebeurtenis, nooit hoger zijn dan een bedrag betaald door de klant/abonnee voor toegang tot de FASTfiber diensten gedurende twaalf (12) maanden, alle schadeloosstellingen inbegrepen. In geen geval is FASTfiber aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder (doch niet beperkt tot) verlies of beschadiging van gegevens, verlies van winsten, financiële verliezen, bijkomende uitgaven, verlies van klant/abonnee, verstoorde planning en vorderingen van derden. Elke vordering of aanspraak van de klant/abonnee tegen FASTfiber vervalt één (1) jaar na de melding van de oorzaak van deze vordering of aanspraak. Bovenvermelde beperking inzake de vergoedingsplicht geldt niet wanneer de dienstverlening meer dan 5 werkdagen wordt onderbroken, te rekenen vanaf de melding van de onderbreking. FASTfiber doet het nodige om de situatie binnen de 48 uren recht te zetten.

8.5. De klant/abonnee aanvaardt dat FASTfiber niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de ingave door hem via een FASTfiber webpagina van persoonlijke gegevens of gegevens die als dusdanig kunnen worden beschouwd. FASTfiber kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, materieel of immaterieel, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging van de internetverbinding waarmee de klant/abonnee met FASTfiber contact maakt tijdens het meedelen, wijzigen, consulteren of eender welke andere handeling met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens of gegevens die als dusdanig kunnen worden beschouwd. Voor details over het beheer en de verwerking door FASTfiber van de meegedeelde persoonlijke gegevens of gegevens die als dusdanig kunnen worden beschouwd, verwijzen wij naar ons privacy beleid

8.6. De klant/abonnee aanvaardt dat FASTfiber niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het verwijderen of niet ontvangen van e-mails of andere informatie, of voor het niet bewaren van e-mails of andere informatie.

8.7. FASTfiber kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de mededelingen of de boodschappen, noch voor de integriteit van de gegevens die via haar netwerk worden verstuurd. FASTfiber kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de diensten, noch voor de facturatie ervan, wanneer deze worden aangeboden door derden en toegankelijk zijn via haar netwerk. FASTfiber verstrekt geen waarborgen en is niet aansprakelijk voor de diensten die worden aangeboden of de informatie die wordt verspreid via haar netwerk.

8.8. Wanneer de klant/abonnee de overeenkomst opzegt, zal FASTfiber zo spoedig als technisch mogelijk de betrokken dienst afsluiten en de klant/abonnee een schriftelijke bevestiging hiervan sturen.

8.9. FASTfiber zal, op uitdrukkelijk verzoek van de klant/abonnee, kosteloos een waarschuwingsbericht sturen wanneer deze een door hem vooraf ingestelde en vrij te kiezen financiële bovengrens of een bovengrens uitgedrukt in volume bereikt heeft.

 1. Geldigheid, duur en overdracht van de overeenkomst

9.1. Deze overeenkomst treedt in werking op de dag van de aanvaarding van de aanvraag door FASTfiber, hetwelk kan blijken uit een geschrift, of uit de uitvoering van de overeenkomst door FASTfiber. Het contract wordt afgesloten voor een minimum contractduur van zes (6) maanden, tenzij anders vermeld op de orderbevestiging. Behoudens schriftelijke opzegging door de klant/abonnee voor de vervaldag van de minimum contractduur, zal het contract automatisch worden verlengd voor onbepaalde duur.

9.2. De klant/abonnee kan zijn contract van bepaalde of onbepaalde duur op elk ogenblik schriftelijk opzeggen zonder de redenen ervan te hoeven meedelen, onverminderd de in artikel 9.3. bepaalde voorwaarden. FASTfiber stuurt de klant/abonnee een schriftelijke bevestiging van de effectieve stopzettingsdatum, rekening houdend met de technische specificiteiten.

9.3. De eenzijdige opzegging van de overeenkomst door de klant/abonnee doet onmiddellijk en onherroepelijk rechtsgevolgen ontstaan. In geval de klant/abonnee het contract opzegt in de loop van de eerste zes (6) maanden na de inwerkingtreding, behoudt FASTfiber zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen die gelijk is aan de totaliteit van het maandelijkse abonnementsgeld dat verschuldigd is tot aan de afloop van de eerste zes (6) maanden van het contract.

9.4. In geval van een verhuis wordt het contract voor het abonnement op de oude locatie stopgezet. Het abonnement op de nieuwe locatie wordt als een nieuw contract beschouwd, onderhevig aan alle voorwaarden verbonden aan het aangaan van het nieuwe internetabonnement. In geval de verhuis plaatsvindt gedurende de minimum contractduur, en de klant/abonnee voor op de nieuwe locatie een overeenkomst aangaat voor minimaal een gelijkwaardig nieuw FASTfiber abonnement, is de klant/abonnee geen schadevergoeding verschuldigd zoals bedoeld in artikel 9.3. FASTfiber zal bij activatie van het abonnement op het nieuwe aansluitingsadres een creditnota opmaken voor de teveel gefactureerde periode van het abonnement op het oude aansluitingsadres.

9.5. Wanneer de klant/abonnee wenst over te stappen naar een abonnement dat gebruik maakt van een andere technologie, zal dit door FASTfiber als een nieuwe bestelling beschouwd worden, onderhevig aan alle voorwaarden verbonden aan het aangaan van het nieuwe internetabonnement.

9.6. De klant/abonnee mag de overeenkomst slechts overdragen aan iemand die gelijktijdig op hetzelfde adres gedomicilieerd is of verblijft. De overdracht van de overeenkomst kan enkel als alle openstaande facturen door de overdrager zijn voldaan. De overdrager en de overnemer moeten tot een akkoord komen over de overdracht en FASTfiber daarvan in kennis stellen door middel van een door beiden ondertekend document.

9.7. De klant/abonnee aan wie bij vonnis de toegang tot en/of het verblijf op het adres van de aansluiting wordt ontzegd, verleent aan FASTfiber het recht de overeenkomst ambtshalve over te dragen aan de persoon die wettelijk de plaats van de aansluiting betrekt, indien deze laatste daarom vraagt.

9.8. Bij overlijden van de klant/abonnee blijft de overeenkomst lopen jegens de erfopvolging tot het wordt opgezegd of overgedragen aan een erfgenaam, een legataris of iemand die gelijktijdig woont of verblijft op hetzelfde adres als de overleden klant/abonnee.

9.9. De overdracht van de overeenkomst is gratis en houdt in dat alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, worden overgedragen aan de overnemer.

9.10. FASTfiber mag de overeenkomst stopzetten of schorsen in geval van order of bevel van een administratieve of gerechtelijke instantie. In dat geval heeft de klant/abonnee geen recht op schadevergoeding.

 1. Overige voorwaarden

10.1. De klant/abonnee erkent kennis te hebben genomen van vermelde Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden. Door gewoon gebruik te maken van de internetdienst bevestigt de klant/abonnee de aanvaarding ervan.

10.2. FASTfiber en de klant/abonnee komen overeen dat alle onderlinge communicatie via beveiligde e-mail dezelfde wettelijke waarde heeft als geschreven en ondertekende briefwisseling.

10.3. FASTfiber en de klant/abonnee komen overeen dat de informatie inzake de communicaties, de overeenkomsten en de betalingen die door FASTfiber wordt opgeslagen op een duurzame en onveranderlijke drager, bewijskracht heeft tot bewijs van het tegendeel.

10.4. In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen, primeren in de volgende volgorde:

1) productspecifieke en/of klant/abonnee-specifieke voorwaarden ;
2) huidige algemene voorwaarden.

10.5. Als het contract van onbepaalde duur is, behoudt FASTfiber zich conform Art. 108 § 2 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie het recht voor om de voorwaarden te wijzigen. Conform hetzelfde artikel heeft de klant/abonnee het recht om bij kennisgeving van voorgestelde wijzigingen in de contractuele voorwaarden het contract zonder boete op naspeurbare wijze (bvb. per post, extranet, …) op te zeggen. De klant/abonnee wordt van dergelijke wijzigingen tijdig en ten minste één (1) maand vooraf naar behoren individueel ter kennis gesteld (via e-mail of per post) en wordt tegelijkertijd op de hoogte gesteld van zijn recht om zonder boete het contract op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijzigingen indien hij de nieuwe voorwaarden niet aanvaardt.

10.6. De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van één van deze bepalingen van deze Algemene Voorwaarden doet in geen enkel opzicht afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen.

10.7. Alle vroegere, mondelinge of schriftelijke, akkoorden en overeenkomsten worden nietig beschouwd en volledig vervangen door de bepalingen van de onderhavige overeenkomst.

 1. Garanties

11.1. FASTfiber garandeert de uitvoering van de werken volgens de regels van de kunst.

 1. Geschillen

12.1. FASTfiber verbindt zich ertoe om problemen waarvan zij op de hoogte wordt gebracht en waaraan zij kan verhelpen, zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de klant/abonnee niet tevreden is met het antwoord of de geboden oplossing, kan hij zich wenden tot de interne ombudsdienst van FASTfiber. Alleen schriftelijke klachten via ombudsdienst[at]FASTfiber.be of op het contactadres van FASTfiber, ter attentie van de Ombudsdienst, Rupelstraat 28, 2840 Terhagen worden in aanmerking genomen. De klant/abonnee mag zich niettemin voorafgaandelijk tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie (Ombudsdienst voor Telecommunicatie, Koning Albert II-laan 8 bus 3, 1000 Brussel – e-mail: klachten[at]ombudsmantelecom.be) wenden om zich zo goed mogelijk in te lichten over zijn belangen.

12.2. De met FASTfiber afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

12.3. Voor alle betwistingen die kunnen voortspruiten uit de overeenkomst waarvan o.m. de factuur het afdoend bewijs is alsmede voor deze die betrekking hebben op de uitvoering door partijen van hun verbintenissen zijn alleen Belgische Rechtbanken bevoegd.

 

Goederen

 1. Inleiding

13.1. Onderstaande voorwaarden regelen de rechtsverhoudingen tussen de leverancier, zijnde FASTfiber, en de klant/abonnee, aangaande alle goederen die FASTfiber levert in het kader van een abonnement. Afwijkingen hiervan zijn slechts geldig voor zover zij vooraf en schriftelijk door een gemachtigde van FASTfiber werden aanvaard.

13.2. Wijzigingen of aanvullingen op verzoek van de klant/abonnee gelden slechts indien zij schriftelijk door FASTfiber werden bevestigd.

 1. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

14.1. Aan kennelijke verschrijvingen in een offerte of (prijs)opgave kan de klant/abonnee geen rechten ontlenen. Indien op een offerte een geldigheidsduur staat vermeld en de klant/abonnee buiten die termijn de offerte accepteert, heeft FASTfiber het recht om, indien zij dat wenst, per omgaande mede te delen dat zij geen overeenkomst wenst te sluiten.

14.2. Bestellingen worden pas door FASTfiber als aanvaard beschouwd, en dit overeenkomstig onderhavige voorwaarden, wanneer zij:

(a) ofwel door een gemachtigde van FASTfiber schriftelijk worden bevestigd;
(b) ofwel door de klant/abonnee schriftelijk worden bevestigd middels de ondertekening van een offerte;
(c) ofwel door de klant/abonnee elektronisch worden bevestigd op het einde van de online bestelprocedure;
(d) ofwel gevolgd worden door uitvoering door FASTfiber.

14.3. De klant/abonnee erkent dat hij bij de onderhandelingen door FASTfiber volledig werd ingelicht en dat hem alles duidelijk werd uiteengezet aangaande de mogelijkheden en beperkingen van de door hem bestelde hardware.

14.4. De aangeduide prijs is vast en onveranderlijk.

14.5. Wanneer de klant/abonnee goederen koopt die nodig zijn voor de goede werking van een internetdienst bijvoorbeeld een modem, splitter, …), omvat deze prijs niet de installatie ervan door FASTfiber. Wat de installatie ervan betreft, varieert de prijs afhankelijk van het door de klant/abonnee gekozen type installatie. De verschillende installatiemogelijkheden die FASTfiber aanbiedt, worden beschreven op de website www.FASTfiber.be.

14.6. Bij online bestellingen heeft de klant/abonnee het recht om binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de klant/abonnee of een door de klant/abonnee aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.  Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de klant/abonnee FASTfiber via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant/abonnee kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, beschikbaar via www.FASTfiber.be, maar is hiertoe niet verplicht : de klant/abonnee kan FASTfiber ook een andere ondubbelzinnige verklaring bezorgen waarin hij/zij verklaart de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken :

– per post naar FASTfiber, Rupelstraat 28, 2840 Rumst;
– per e-mail naar info[at]FASTfiber.be;

Als de klant/abonnee de overeenkomst herroept, ontvangt hij/zij alle betalingen die tot op dat moment zijn gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien (14) kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. FASTfiber betaalt de klant/abonnee terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij de klant/abonnee uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. FASTfiber mag wachten met terugbetaling tot het de goederen heeft teruggekregen, of de klant/abonnee heeft aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De klant/abonnee dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop het besluit de overeenkomst te herroepen werd medegedeeld, aan FASTfiber terug te zenden of te overhandigen. De klant/abonnee is op tijd als hij/zij de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant/abonnee. De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant/abonnee.

 1. Levering – aanvaarding risico – overmacht

15.1. Elke aflevering van goederen geschiedt ex-magazijn FASTfiber. Op vraag van de klant/abonnee kan FASTfiber het transport van de goederen organiseren naar een door de klant/abonnee opgegeven adres. Elk transport is voor rekening van de klant/abonnee. De aan de klant/abonnee vooraf meegedeelde kosten voor transport, aangetekende zending, per expres, e.a. zullen apart aan de klant/abonnee gefactureerd worden en zijn dus in geen geval begrepen in de opgegeven eenheidsprijs. FASTfiber heeft aan haar leveringsplicht voldaan op het moment van ondertekening van het ontvangstbewijs. Bij weigering zonder gegronde reden van in ontvangst name van de bestelde goederen, is de klant/abonnee de eventueel hieraan verbonden kosten van het retourneren van de goederen aan FASTfiber verschuldigd.

15.2. Het risico van verlies of beschadiging van goederen gaat over op de klant/abonnee zodra hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter over op de klant/abonnee bij levering aan de vervoerder, als deze van de klant/abonnee de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en de keuze voor het gebruik van deze vervoerder niet door FASTfiber was geboden.

15.3. De verplichtingen van FASTfiber in het raam van deze overeenkomst worden opgeschort in de mate en voor de periode dat de uitvoering ervan is vertraagd, wanneer zij worden bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt door omstandigheden waarover FASTfiber geen controle heeft met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stakingen, lock-outs of andere arbeidsconflicten, oorlog, rellen en civiele ongeregeldheden, telecommunicatiestoringen, daden of verzuim van de regering of andere overheidsinstanties, embargo, epidemie, brand, aardbeving, overstroming of een andere natuurramp.

15.4. In geval van installatie bij de klant/abonnee, dient deze erop toe te zien dat het lokaal waar de te leveren apparatuur en programmatuur zal gebruikt worden aan volgende voorwaarden voldoet : aanwezigheid van minstens 3 aansluitingspunten voor stroomtoevoer, deze stroomtoevoer dient stabiel te zijn, een temperatuur van maximum 35 graden en minimum 10 graden Celsius, een relatieve luchtvochtigheid van 15 % tot 80 %. De klant/abonnee draagt de kosten van vertraging van de installatie ten gevolge van het niet-vervuld zijn van de voormelde voorwaarden.

 

 1. Facturatie en betaling

17.1. Alle facturen zijn netto betaalbaar.

17.2. Facturatie geschiedt naargelang levering en/of uitvoering, behoudens andersluidende bepalingen.

17.3. Goederen dienen – tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen – vooraf betaald te worden, hetzij via online betaling, hetzij via overschrijving. Het bedrag wordt automatisch vermeerderd met de verzendkosten.

17.4. Leveringen van bestelde goederen gebeuren van zodra FASTfiber de betaling heeft ontvangen, behoudens uitputting van de voorraad van de bestelde goederen.

17.5. Wanneer de klant/abonnee de bestelling annuleert na het verstrijken van de verzakingstermijn van veertien (14) kalenderdagen, of op een andere wijze ernstig in gebreke blijft, verwerft FASTfiber het recht om ook alle nog uit te voeren overeenkomsten te ontbinden en kan artikel 9.3 van deze Algemene Voorwaarden toegepast worden.

 1. Garanties

18.1. FASTfiber verbindt zich ertoe om aan de klant/abonnee een goed te leveren dat met de overeenkomst in overeenstemming is.

18.2. Het aan de klant/abonnee geleverde goed is in overeenstemming met de overeenkomst indien het
1° in overeenstemming is met de door FASTfiber gegeven beschrijving ervan ;
2° geschikt is voor elk bijzonder door de klant/abonnee gewenst gebruik dat deze aan FASTfiber bij het sluiten van de overeenkomst heeft meegedeeld en dat FASTfiber heeft aanvaard ;
3° geschikt is voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen ;
4° het de kwaliteit en prestaties biedt die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en die de klant/abonnee redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het goed en op de eventuele door FASTfiber, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen over de bijzondere kenmerken ervan.

FASTfiber is niet gebonden door publiekelijk afgelegde mededelingen indien het kan aantonen dat

– bedoelde mededeling haar niet bekend was en haar redelijkerwijs niet bekend kon zijn ;
– deze mededeling op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst was rechtgezet, of
– de beslissing tot aankoop van het goed niet door deze mededeling kon beïnvloed zijn.

Gebrek aan overeenstemming wordt geacht niet te bestaan in de zin van dit artikel als, op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, de klant/abonnee het gebrek kende of redelijkerwijs daarvan op de hoogte moest zijn. Hetzelfde geldt als er een goed door de klant/abonnee geïnstalleerd wordt en de verkeerde installatie een direct gevolg is van een fout in de handleiding.

18.3. FASTfiber is jegens de klant/abonnee aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.
In afwijking van het eerste lid geldt voor tweedehandsgoederen een termijn van één (1) jaar.

18.4. De klant/abonnee dient FASTfiber op de hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee (2) maanden vanaf de dag waarop de klant/abonnee het gebrek heeft vastgesteld. Is deze termijn verstreken, dan heeft FASTfiber het recht om te weigeren om de wettelijke garantie toe te passen.

18.5. Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van zes (6) maanden vanaf de levering van het goed, dan geldt tot bewijs van het tegendeel door FASTfiber het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek aan overeenstemming, door onder andere rekening te houden met het feit of het goed nieuw dan wel tweedehands is. Na het verstrijken van de termijn van zes (6) maanden, in het geval van betwisting door FASTfiber betreffende niet-overeenstemming, moet de klant/abonnee bewijzen dat het gebrek aan overeenstemming bestond op het tijdstip van de levering van het goed.

18.6. In geval dat blijkt dat het gemelde gebrek bestond op het moment van de levering van het goed, zal de klant/abonnee worden gevraagd om het defect goed naar FASTfiber terug te sturen bij ontvangst van een vervangend goed. De klant/abonnee moet het defect goed naar FASTfiber terugsturen binnen vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van het vervangende goed, en dit in de volledige originele verpakking, inclusief alle materialen die oorspronkelijk in de doos zaten (kabels, handleiding …). De klant/abonnee kan hiervoor gebruik maken van de easy retour sticker die bij het vervangend goed wordt meegeleverd. Indien de klant/abonnee het defect goed niet terugstuurt binnen de vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van het vervangende goed, is FASTfiber gerechtigd om het vervangend goed te factureren tegen de gangbare verkoopprijs. In geval van betwisting ligt de bewijslast van de terugzending bij de klant/abonnee.

18.7. Voor vastgestelde gebreken buiten de in 18.3. vermelde dekking door de wettelijke garantie, moet de klant/abonne het bewijs leveren van het bestaan van een gebrek dat het goed ongeschikt maakt voor gebruik. Het moet een verborgen gebrek zijn, een ernstig gebrek en het moet bestaan hebben op het tijdstip van levering. In voorkomend geval kan de klant/abonnee de terugbetaling vragen wanneer hij het defecte goed terugbezorgt aan FASTfiber, en hij verkiest geen gebruik te maken van een eventuele door de fabrikant aangeboden garantieregeling. Bij het bepalen van het bedrag van terugbetaling zal FASTfiber rekening houden met het gebruik dat de klant/abonnee reeds maakte van het defecte toestel.

18.8. De wettelijke garantieverplichting van FASTfiber geldt niet in de volgende gevallen :

– overmacht ;
– herstellingen veroorzaakt door foutief oneigenlijk of niet-toegelaten gebruik ;
– herstel van databestanden, begrepen zijnde dat elke normale voorzichtige klant/abonnee zelf instaat voor een periodieke reserveopslag van zijn gegevens (back-up) ;
– herstellingen ingevolge een eigen fout van de benadeelde, zijn aangestelden of tussenkomst van derden, dewelke niet voorafgaandelijk door FASTfiber goedgekeurd werd ;
– herstellingen ingevolge niet-toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers ;
– herstellingen ingevolge niet onmiddellijke mededeling door de klant/abonnee van eventuele fouten met alle beschikbare informatie en documentatie ;
– herstellingen veroorzaakt door ongeval, brand, natuurrampen, electriciteitsstoringen en in het algemeen elke oorzaak vreemd aan de geleverde uitrusting.

 1. Geschillen

19.1. FASTfiber verbindt zich ertoe om problemen waarvan zij op de hoogte wordt gebracht en waaraan zij kan verhelpen, zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de klant/abonnee niet tevreden is met het antwoord of de geboden oplossing, kan hij zich wenden tot de interne dienst van FASTfiber. Alleen schriftelijke klachten via ombudsdienst[at]FASTfiber.be of op het contactadres van FASTfiber, ter attentie van de Ombudsdienst, Rupelstraat 8, 2840 Rumst, worden in aanmerking genomen. De klant/abonnee mag zich niettemin voorafgaandelijk tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie (Ombudsdienst voor Telecommunicatie, Koning Albert II-laan 8 bus 3, 1000 Brussel – e-mail: klachten@ombudsmantelecom.be, telnr. 02 223 09 09, faxnr. 02 219 86 59) wenden om zich zo goed mogelijk in te lichten over zijn belangen.

19.2. De met FASTfiber afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

19.3. Voor alle betwistingen die kunnen voortspruiten uit de overeenkomst waarvan o.m. de factuur het afdoend bewijs is alsmede voor deze die betrekking hebben op de uitvoering door partijen van hun verbintenissen zijn alleen Belgische Rechtbanken bevoegd.

Have no product in the cart!/en/general-private-conditions/
0