Mobile conditions

Mobiele voorwaarden

 1. Definities
Abonnement Alle documenten inzake de levering van de Dienst, alsook de aanvraag tot Activering, de Algemene en Bijzondere Voorwaarden, de Prijslijst, en de wijziging van die documenten zoals ze gepubliceerd werden op de website van FASTfiber (www.fastfiber.be).
Abonnementsaanvraag Het door de Klant (online) ingevulde en (digitaal) ondertekende aanvraagformulier waarbij de Klant de levering van de Dienst bij wijze van Abonnement aanvraagt.
Activering, Activeren Het operationeel maken van een Dienst zodat de Klant van deze Dienst kan gebruikmaken.
Algemene Voorwaarden De Algemene Voorwaarden voor Particuliere Klanten en de Algemene Voorwaarden voor Ondernemingen en Beoefenaars van een Vrij Beroep.
Basispakket Onderdeel van het Abonnement dat een aantal belminuten of SMS berichten bevat waarvan de Klant zonder bijkomende kosten gebruik kan maken.
Datapakket Onderdeel van het Abonnement dat een hoeveelheid datavolume bevat waarvan de Klant zonder bijkomende kosten gebruik kan maken.
Dienst De dienst voor mobiele telefonie en de bijbehorende aanvullende diensten die door FASTfiber worden geleverd. De Dienst is contractueel onafhankelijk van het Mobiel Toestel voor het maken en ontvangen van communicatie.
FASTfiber Centrea BV, hierna FASTfiber genoemd, met maatschappelijk zetel te 2840 Terhagen, Rupelstraat 28.
EU Roaming Zone In het kader van deze Mobiele Voorwaarden worden hiermee de landen van de Europese Unie exclusief België maar inclusief Noorwegen, Liechtenstein en IJsland bedoeld.
Forfait In het Basispakket inbegrepen volume, eventueel vermeerderd met in het Datapakket inbegrepen volume.
Inhoud De informatie die via het Internet (publieke netwerken), Intranet (bedrijfsnetwerken) of andere toepassingen ter beschikking wordt gesteld, ongeacht de identiteit van de aanbieder van de informatie.
Internationale oproepen Oproepen vanuit België naar buitenlandse netwerken.
Klant, Hij De consument, beoefenaar van een vrij beroep of onderneming die gebruik maakt van de Dienst.
Maand Periode tussen een kalenderdag van een maand en dezelfde kalenderdag van de daaropvolgende maand, dewelke geldt als facturatieperiode.
Mobiel(e) Netwerk, Netwerk Netwerk van antennes voor mobiele telefonie, gebruikt door de Dienst.
Mobiel Toestel Communicatietoestel waarmee de Klant gebruik kan maken van de Dienst.
Netwerkoperator De operator waarmee FASTfiber een overeenkomst heeft gesloten voor het gebruik van diens Netwerk, rechtstreeks of onrechtstreeks via een andere operator.
Overeenkomst De overeenkomst tussen FASTfiber en de Klant, op grond waarvan FASTfiber de Dienst(en) aan de Klant ter beschikking stelt, en waarop de Algemene en deze Bijzondere Voorwaarden van toepassing zijn.
Prijslijst De prijslijst, beschikbaar via de omschrijving van de Dienst op de orderbevestiging, op de website van FASTfiber (www.fastfiber.be), en verkrijgbaar via de FASTfiber klantendienst, vermeldt alle prijzen die betrekking hebben op de Dienst.
Roaming, Roamingdienst Het gebruik van de Simkaart door de Klant op andere mobiele netwerken in het buitenland.
Simkaart De chipkaart die door FASTfiber ter beschikking wordt gesteld van de Klant en die moet worden ingebracht in het Mobiel Toestel van de Klant om gebruik te kunnen maken van de Dienst.
SMS Korte tekstboodschap van maximaal 160 karakters dat de Klant kan verzenden en ontvangen via zijn Mobiel Toestel.
Third Party Providers Derden die Third Party Services rechtstreeks aan de Klant leveren.
Third Party Services Gesprekken of berichten naar betaalnummers (zoals 0900-nummers, enz.) voor spelletjes, beltonen, chat en andere diensten of producten die via het internet wordt aangekocht, die verdeeld worden door Third Party Providers en die door FASTfiber aan de Klant in rekening wordt gebracht. Het betreffen geen diensten geleverd door FASTfiber: FASTfiber treedt hier enkel op om betaling te bekomen in naam en voor rekening van Third Party Providers.
VAS-nummers  
 1. Algemene bepalingen

2.1 Deze Bijzondere FASTfiber Mobiele Voorwaarden, verder Mobiele Voorwaarden, zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden en regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder, zijnde FASTfiber, en de Klant, vanaf diens Abonnementsaanvraag. Zij maken deel uit van de Overeenkomst en zijn toepasselijk op alle daarmee verband houdende rechtshandelingen.

2.2 Wijzigingen of aanvullingen op verzoek van de Klant gelden slechts indien en voor zover zij schriftelijk door FASTfiber werden bevestigd.

2.3 Algemene en / of Bijzondere Voorwaarden die door de Klant worden gehanteerd, worden door FASTfiber uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 1. Aansluiting en Activering

3.1 De Klant kan toegang krijgen tot de Dienst door het afsluiten van een Abonnement en moet hiervoor een Abonnementsaanvraag indienen. De Klant is verplicht om deze Abonnementsaanvraag juist en volledig in te vullen.

3.2 Activering van de Klant gebeurt na aanvaarding van de Abonnementsaanvraag door FASTfiber.

3.3 FASTfiber mag aan elke Klant de voorlegging vragen van stukken die de identiteit en / of de kredietwaardigheid van de Klant staven.

3.3.1 Indien de Klant een natuurlijke persoon is, dient hij op eenvoudig verzoek aan FASTfiber de officiële documenten over te maken die FASTfiber nodig acht om de Overeenkomst te sluiten teneinde zijn identiteit, domicilie of vaste verblijfplaats in de Europese Unie te bewijzen;

3.3.2 Indien de Klant een rechtspersoon of een feitelijke vereniging is, dient hij op eenvoudig verzoek aan FASTfiber de volgende documenten over te maken:

 • een exemplaar van de officieel gepubliceerde statuten en alle gepubliceerde wijzigingen van die statuten,
 • de officiële documenten teneinde de identiteit, domicilie of vaste verblijfplaats te bewijzen van de natuurlijke persoon die gemachtigd is de rechtspersoon of de feitelijke vereniging te vertegenwoordigen,
 • alle extra documenten die het FASTfiber mogelijk maken om de financiële draagkracht van de rechtspersoon of de feitelijke vereniging na te gaan.

De Klant moet een vaste band met België kunnen rechtvaardigen in overeenstemming met de Europese regelgeving.

Dit bewijs kan met name bestaan uit een geldig document waaruit blijkt dat België de woonplaats, het post- of factuuradres van de Klant, de vestigings- of vestigingsplaats van het bedrijf, de plaats van daadwerkelijke uitoefening van de belangrijkste economische activiteit zijn bedrijf is.

FASTfiber kan deze documenten op ieder ogenblik opvragen, zowel voor als tijdens de duurtijd van de Overeenkomst, als naar aanleiding van de beëindiging van de Overeenkomst.

De Klant verbindt zich ertoe FASTfiber onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van elke wijziging in de bij de indiening van de Abonnementsaanvraag verstrekte informatie. Onder andere dienen te worden meegedeeld:

 • elke adreswijziging;
 • elke wijziging van de maatschappelijke zetel, van de juridische vorm, van het maatschappelijk doel of van de naam van de vennootschap;
 • elke wijziging in verband met financiële informatie (i.v.m. bankrekening, domiciliëring, kredietkaartnummer, vervaldatum, …).

Indien de Klant wijzigingen in de meegedeelde gegevens te laat doorgeeft, kan hij geen enkele aanspraak maken op het met terugwerkende kracht aanbrengen van wijzigingen of herfactureren door FASTfiber.

De Klant is als enige aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie.

3.4 FASTfiber kan weigeren om gevolg te geven aan een Abonnementsaanvraag indien, ondermeer,

 1. één of meer van de opgegeven gegevens ter identificatie van de Klant niet correct blijken te zijn, of
 2. de Abonnementstaanvraag niet behoorlijk is ingevuld, of
 3. de Klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit een andere Overeenkomst met FASTfiber niet naleeft, of
 4. de toegang tot de Dienst niet onder bevredigende technische voorwaarden kan worden gerealiseerd, of
 5. er zijn bewijzen of ernstige aanwijzingen van niet-betaling en / of fraude door de Klant of van een gebruik van de/een FASTfiber Dienst strijdig met de Overeenkomst, wettelijke of reglementaire bepalingen en / of de openbare orde of de goede zeden, of
 6. de Klant verstoort of bedreigt de goede werking van het Netwerk of schaadt de integriteit ervan.

3.5 FASTfiber behoudt zich het recht voor om zowel bij de Abonnementsaanvraag als tijdens de looptijd van de Overeenkomst de betaling van een waarborg te vragen aan de Klant.

3.5.1 Een waarborg kan gevraagd worden wanneer uit de kredietcontrole voorafgaand aan de aanvaarding van de Abonnementsaanvraag en / of uit de door de Klant verstrekte objectieve gegevens blijkt dat de Klant zich financieel geen intensief gebruik van de Dienst kan veroorloven. Het maximale bedrag dat FASTfiber als waarborg kan vragen bedraagt € 300,00 per Abonnement(saanvraag).

3.5.2 FASTfiber kan een waarborg vragen na een niet-, gedeeltelijke of laattijdige betaling, als het bedrag van het aangerekend verbruik bovenop of buiten het Forfait het rechtvaardigt, indien de inlichtingen uit het dossier onvolledig zijn, of indien de controle van het dossier het rechtvaardigt. Het maximale bedrag dat FASTfiber als waarborg kan vragen bedraagt € 300,00 per Simkaart.

Indien de waarborg niet op de vastgestelde datum is betaald, behoudt FASTfiber zich het recht voor om de Abonnementsaanvraag te weigeren of de Overeenkomst te beëindigen zonder dat de Klant recht heeft op enige vorm van schadevergoeding.

Het bedrag dat als garantie wordt betaald, draagt geen rente.

De waarborg kan tijdens de looptijd van de Overeenkomst door de Klant niet worden aangewend voor een (gedeeltelijke) betaling van verschuldigde facturen.

Een betaalde waarborg wordt aan de Klant terugbetaald bij stopzetting van het Overeenkomst, door middel van schuldvergelijking tussen enerzijds het bedrag van de terug te betalen waarborg en anderzijds de door de Klant verschuldigde facturen.

3.6 FASTfiber kan tijdens de uitvoering van de Overeenkomst een voorschot vragen wanneer blijkt dat de Klant de Dienst gebruikt of wenst te gebruiken op een wijze die zou kunnen resulteren in een hoge facturatie, zoals bijvoorbeeld bij, maar niet beperkt tot, de aanvraag tot activering van de mogelijkheid tot oproepen naar VAS-Nummers. Het bedrag dat FASTfiber als voorschot kan vragen is het bedrag van de laatste drie (3) facturen voor de Dienst (inclusief alle aan de Dienst gerelateerde kosten zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, aangerekend verbruik bovenop of buiten het Forfait) voorafgaand aan het ogenblik dat het voorschot aan de Klant wordt gevraagd, met een minimum van € 50,00 BTW inbegrepen. Dit bedrag van de laatste drie (3) facturen kan worden nagegaan via de FASTfiber klantendienst.

Een betaald voorschot wordt steeds verrekend met de eerstvolgende facturen aan de Klant en brengt geen rente op.

 1. Roaming en Internationale Oproepen

4.1. Roaming is standaard geactiveerd in de EU Roaming Zone. De Klant kan schriftelijk een aanvraag doen voor blokkering van Roaming. Voor deze blokkering rekent FASTfiber geen vergoeding aan.

Roaming buiten de EU Roaming Zone alsook Internationale Oproepen zijn standaard geblokkeerd. De Klant kan schriftelijk een aanvraag doen voor Activering ervan. Hiervoor rekent FASTfiber geen activatiekosten aan. FASTfiber behoudt zich het recht voor om aan de Klant een voorschot te vragen overeenkomstig artikel 3.6. FASTfiber behoudt zich tevens het recht voor om een aanvraag tot Activering te weigeren zonder dat de Klant recht heeft op enige vorm van schadevergoeding.

4.2. De lijst met landen waarin Roaming mogelijk is en de tarieven zijn gepubliceerd op de website van FASTfiber (www.FASTfiber.be) en kunnen worden aangepast afhankelijk van de akkoorden tussen de Netwerkoperator en de buitenlandse operatoren.

4.2.1. Bij Roaming binnen de EU Roaming Zone is het verbruik in het Forfait inbegrepen, voor zover het Forfait niet is overschreden, en het verbruik binnen de grenzen blijft van een niet-onrechtmatig gebruik zoals beschreven onder artikel 4.5. Voor verbruik buiten het Forfait binnen de EU Roaming Zone wordt het nationale tarief toegepast.

4.2.2. Bij Roaming buiten de EU Roaming Zone is het verbruik niet in het Forfait inbegrepen en wordt het specifieke Roaming tarief dat geldt voor het land toegepast. Het is mogelijk dat de kosten voor Roaming meerdere maanden na datum van het gebruik van de Roamingdienst worden gefactureerd, aangezien FASTfiber daarvoor moet wachten op de informatie van de andere betrokken operator(en).

4.2.3. Communicatie in Roaming van en naar VAS-Nummers en korte nummers binnen de EU Roaming Zone is niet inbegrepen in het Forfait en worden gefactureerd rekening houdend met de kosten die door de Third Party Providers en betrokken operatoren van dat land zijn bepaald. De communicatie kan ook in rekening worden gebracht zelfs al is het VAS-Nummer gratis voor oproepen vanaf nationale oproepnummers behorend tot het land.

4.2.4. Oproepen en dataverbindingen uitgevoerd in maritieme zones (bijvoorbeeld vanop een schip tijdens een cruise) maken gebruik van satellietnetwerken die overeenkomen met een speciale geografische zone en vinden steeds plaats buiten de EU Roaming Zone. De Roaming kosten met betrekking tot deze verbindingen worden aan de Klant gefactureerd.

4.3. Naargelang het land waar de Klant verblijft, zal de Simkaart al dan niet automatisch een Netwerk van een Roaming partner selecteren. De Klant kan niettemin handmatig een Netwerk selecteren waarop hij zijn oproepen wenst tot stand te brengen en te ontvangen op voorwaarde dat de Netwerkoperator een Roaming overeenkomst is aangegaan met die andere Roaming aanbieder. Van deze mogelijkheid kan op elk ogenblik kosteloos gebruik worden gemaakt.

4.4. De netwerkdekking en de beschikbaarheid van de Dienst in het buitenland zijn volledig afhankelijk van de buitenlandse operator wiens Netwerk wordt gebruikt. FASTfiber kan daarom geenszins verantwoordelijk worden gesteld in geval van storing of van onvoldoende kwaliteit van de Dienst in het buitenland.

4.5. De Klant verbindt zich ertoe om op redelijke wijze en niet onrechtmatig gebruik te maken van de Roamingdiensten en dit conform de Europese regelgeving. Worden door de Europese regelgeving als onrechtmatig of abnormaal gebruik beschouwd:

 1. lange inactiviteit van een Simkaart, gecombineerd met een zeer frequent, zo niet uitsluitend gebruik van Roaming binnen de EU Roaming Zone,
  2. een hoger verbruik in Roaming binnen de EU Roaming Zone dan het binnenlands verbruik, gecombineerd met een aantal dagen zonder verbinding in België dat hoger is dan het aantal dagen waarop de Klant verbinding maakt binnen de EU Roaming Zone,
  3. aanschaf en daaropvolgend gebruik van verschillende Simkaarten door dezelfde Klant bij Roaming binnen de EU Roaming Zone.

FASTfiber behoudt zich het recht voor gedurende vier (4) maanden te observeren of die elementen gegrond zijn.

In geval van een bewezen onrechtmatig of abnormaal gebruik zal de Klant via alle geschikte middelen (SMS, e-mail, brief, telefoon, …) op de hoogte worden gebracht en heeft hij vanaf dat moment vijftien (15) kalenderdagen de tijd om zijn gebruik aan te passen. Indien de Klant zijn gebruik niet wijzigt binnen de gestelde termijn, rekent FASTfiber hem extra aan voor het geheel van zijn gebruik, conform de Europese regelgeving en de geldende tarieven.

Is tevens een geval van onrechtmatig gebruik van de Roamingdienst: de georganiseerde doorverkoop van Simkaarten aan personen die niet echt in België wonen, of geen duurzame banden met België hebben. In voorkomend geval kan FASTfiber onmiddellijk adequate maatregelen nemen om de naleving van alle voorwaarden van de Overeenkomst te garanderen, zonder echter afbreuk te doen aan het recht om een schadevergoeding te eisen.

 1. Oproepnummer

5.1. Ten laatste bij Activering wordt één (1) oproepnummer per aansluiting toegekend aan de Klant.

5.2. De Klant heeft niet het recht om een bepaald oproepnummer op te eisen, behalve wanneer de Klant zijn nummer van een andere operator naar FASTfiber overdraagt, in welk geval hij het oproepnummer dat oorspronkelijk door die andere operator was toegekend, kan behouden.

5.3. Op het einde van de Overeenkomst verliest de Klant zijn nummer definitief, behalve indien hij naar een andere operator overstapt en hem vraagt om zijn nummer te behouden conform de wettelijke procedure die inzake nummeroverdraagbaarheid geldt.

5.4. Indien de Klant een Abonnement heeft afgesloten zonder inbegrepen bel- of SMS volume, en indien de Klant geen bijkomend Abonnement voor een Datapakket heeft afgesloten, en tenzij vooraf anders werd overeengekomen, aanvaardt de Klant dat indien Hij zijn Abonnement gedurende één (1) Maand geen enkele keer actief gebruikt voor een uitgaande oproep of SMS, FASTfiber het recht heeft om de Overeenkomst te beëindigen en het oproepnummer terug te nemen (met als gevolg dat het oproepnummer definitief verloren gaat voor de Klant).

5.5. Oproepen naar en SMS-berichten van en naar VAS-nummers zijn standaard geblokkeerd. De Klant kan schriftelijk een aanvraag tot Activering doen aan FASTfiber. Voor deze Activering is FASTfiber gerechtigd een waarborg te vragen conform artikel 3.6. Kosten als gevolg van communicatie naar VAS-Nummers zijn niet inbegrepen in het Forfait en worden apart in rekening gebracht.

 1. SIM-kaart en PIN-code

6.1. FASTfiber verbindt zich ertoe om de Simkaart zo snel mogelijk te Activeren.

6.2. FASTfiber levert een Simkaart aan de Klant. Bij elke Simkaart hoort een PIN-code (Personal Identification Number, persoonlijk identificatienummer) en een PUK-code (Personal Unblocking Key, persoonlijke deblokkeringssleutel). Die codes worden aan de Klant meegedeeld bij de overhandiging van de Simkaart.

6.3. Om misbruiken te voorkomen, dient de Klant onmiddellijk bij ontvangst van zijn Simkaart de standaard PIN-code om te vormen tot een persoonlijke geheime PIN-code. De Klant is verantwoordelijk voor de strikte geheimhouding van deze code en zal er dus op letten geen te eenvoudige code te kiezen (zoals bijvoorbeeld 1111, 1234, …).

6.4. FASTfiber is en blijft de enige eigenaar van de Simkaart die aan de Klant wordt bezorgd. De Klant mag de Simkaart niet doorverkopen, afstaan, uitlenen, beschadigen of vernietigen. Indien de Klant de Simkaart door andere personen wil laten gebruiken, dient hij voorafgaand de identiteit van die personen aan FASTfiber te bezorgen.

6.5. De Klant blijft in elk geval als enige verantwoordelijk ten opzichte van FASTfiber voor de uitvoering van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst.

6.6. De Klant verbindt er zich toe FASTfiber schriftelijk op de hoogte te brengen van elke wijziging in zijn persoonlijke gegevens (bijv. adresverandering) en de datum waarop ze van toepassing is.

6.7. De Klant moet de Simkaart als een goede huisvader gebruiken. Elke poging tot kopiëren van de technische identificatiegegevens van de Simkaart en elk frauduleus gebruik van de Simkaart is verboden, en zal aanleiding geven tot het intrekken van het oproepnummer dat aan de Simkaart verbonden is onverminderd de andere maatregelen die FASTfiber kan nemen jegens de Klant.

6.8. De Simkaart mag niet gebruikt worden voor een verbinding zonder menselijke interventie of tussen een industriële modem en een server (M2M-communicatie).

6.9. In geval van verlies, diefstal of beschadiging van de Simkaart blijft de Klant aansprakelijk voor het gebruik en de betaling tot op het moment dat de Klant de schorsing van de Dienst via het klant extranet (persoonlijke klantenpagina) of telefonisch heeft gevraagd aan de FASTfiber klantendienst. Bij dit verzoek moet de Klant zich kunnen identificeren als rechtmatig bezitter van de Simkaart. Dit verzoek dient schriftelijk of via het klant extranet bevestigd te worden door de Klant binnen de acht (8) kalenderdagen na de telefonische melding. Op verzoek van FASTfiber, moet de Klant het nummer van het proces-verbaal van aangifte van het verlies of de diefstal bij de politie meedelen. Tijdens de schorsing blijven eventuele Abonnementsgelden verschuldigd.
De Klant krijgt vervolgens een nieuwe Simkaart en de Dienst wordt opnieuw geactiveerd.

6.10. De Klant is als enige aansprakelijk voor het correct inbrengen van de Simkaart in zijn Mobiel Toestel. Indien de Simkaart blokkeert of beschadigd raakt ten gevolge van een verkeerde handeling door de Klant wordt na schriftelijke aanvraag van die Klant een nieuwe Simkaart bezorgd. In dat geval is FASTfiber gerechtigd om de Klant € 10,00 BTW inbegrepen vervangingskosten aan te rekenen.

Indien de Simkaart defect is ten gevolge van een productiefout of een slechte configuratie van de Simkaart, wordt aan de Klant gratis een nieuwe Simkaart bezorgd.

 1. Mobiel Toestel

7.1. De Klant zal de Dienst slechts gebruiken via een Mobiel Toestel dat voldoet aan de Belgische en Europese normen, en dat aangepast is aan het Netwerk en aan de Dienst waar de Klant gebruik van wenst te maken.

7.2. Zelfs indien het Mobiel Toestel van de Klant is aangepast aan het Netwerk, garandeert FASTfiber niet dat alle functies ervan kunnen worden gebruikt. De Klant zal zich strikt houden aan de gebruiksaanwijzing van zijn Mobiel Toestel. De Klant moet zelf instaan voor de vervanging van zijn Mobiel Toestel wanneer deze om technische redenen eigen aan het toestel (bijvoorbeeld omdat het te oud is) geen toegang krijgt tot het Netwerk of niet geschikt is om de Dienst te gebruiken.

7.3. Het gebruik van elk ander toestel, inclusief het gebruik van SIM-boxen of GSM-gateways, is verboden, behoudens in het geval dat FASTfiber hiertoe een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geeft en het IMEI-nummer van het betrokken toestel of de betrokken SIM-box door FASTfiber werd geregistreerd. De Klant aanvaardt dat oproepen vanuit, of naar niet-toegelaten toestellen automatisch en zonder enige voorafgaande waarschuwing kunnen worden geblokkeerd en dat dergelijk gebruik FASTfiber het recht geeft om de Dienst onmiddellijk en zonder enige voorafgaande waarschuwing te schorsen en / of te beëindigen.

7.4. FASTfiber wijst erop dat niettegenstaande de uitstekende kwaliteit van het Netwerk het niet mogelijk is om in alle omstandigheden een perfecte dekking over het hele Belgische grondgebied te waarborgen.

7.5. De Klant erkent op de hoogte te zijn van de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van een Mobiel Toestel (in het bijzonder bij het besturen van een voertuig, bij het tanken of in de buurt van brandstoffen en / of explosieven), evenals van de storingen die het gebruik kan veroorzaken op medische apparatuur en in vliegtuigen.

 1. Versturen van tekst- of gesproken berichten

8.1. Het is de Klant verboden om via het Netwerk tekstberichten of gesproken berichten te sturen naar groepen van meer dan twintig (20), al dan niet vooraf geïdentificeerde, gebruikers van een Mobiel Toestel.

8.2. Tenzij de bestemmeling uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, is het de Klant verboden om via het Netwerk tekstberichten of gesproken berichten naar derden te sturen die enige commerciële boodschap bevatten.

 1. Mobiele internet toegang

9.1. De toegang tot mobiel internet vereist het gebruik van een Mobiel Toestel dat mobiele internettoegang ondersteunt, een FASTfiber Simkaart, een Abonnement voor een Datapakket en een specifieke mobiele applicatie (of kortweg App). Het gebruik van een App op sommige mobiele toestellen kan de voorafgaande download ervan via dat Mobiel Apparaat vereisen. Vóór elke installatie moet de Klant zich vergewissen van de compatibiliteit van zijn Mobiel Toestel met een specifieke App. De Klant erkent dat de App eigendom blijft van de titularis van de intellectuele rechten die erop rusten. Van de Klant die beslist een App te gebruiken wordt aangenomen dat hij de specifieke licentievoorwaarden die er betrekking op hebben, heeft aanvaard. FASTfiber kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke schendingen van de licentievoorwaarden van de App door de Klant.

9.2. De Klant kan zich op elk moment registreren voor en / of intekenen op diensten die hem via een internetverbinding ter beschikking worden gesteld. De Klant die gebruikmaakt van de Dienst om toegang te krijgen tot het internet verklaart kennis te hebben genomen van de werking van de diensten, van het internet en van de gebruiksregels van het internet, en deze te aanvaarden. De toegang tot producten en diensten aangeboden via een internetverbinding kan afhankelijk zijn van de technische functies van het Mobiel Toestel.

9.3. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de instellingen van zijn Mobiel Toestel. FASTfiber vestigt de aandacht van de Klant erop dat de door de fabrikanten bepaalde parameters ervoor kunnen zorgen dat het Mobiel Toestel automatisch een verbinding met internet maakt en, al dan niet in Roaming, buiten zijn controle en weten data downloadt. De Klant kan het risico op het maken van deze automatische internetverbindingen verminderen door de Roaming functie en de mobiele data functie op zijn Mobiel Toestel uit te schakelen alsook door actieve internetsessies en Apps af te sluiten. Praktische informatie hieromtrent kan de Klant vinden in de gebruiksaanwijzing van het betreffende Mobiel Toestel. In geval van problemen met het uitvoeren van de instructies uit de gebruiksaanwijzing, dient de klant contact op te nemen met de verkoper/producent van het Mobiel Toestel, en niet met FASTfiber.
Daarbovenop kan de Klant met FASTfiber contact opnemen om zich ervan te vergewissen of Roaming buiten de EU Roaming Zone is geactiveerd en, desgevallend, om het te laten blokkeren. Voor deze blokkering rekent FASTfiber geen vergoeding aan. Om Roaming buiten de EU Roaming Zone terug te Activeren dient de Klant schriftelijk met FASTfiber contact op te nemen zoals beschreven in artikel 4.1.

9.4. Het is de Klant verboden om de internettoegang te misbruiken of te gebruiken op een frauduleuze of overmatige manier zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, door de mailservers van FASTfiber en / of de bestemmelingen vrijwillig of onvrijwillig met data te overstelpen (spam, junkmail, enz.) of door berichten te verzenden die een groot aantal antwoorden genereren en op die manier het Netwerk kunnen verstoren.

9.5. Via een internetverbinding kunnen gegevens toegankelijk zijn die mogelijkerwijs beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten of indruisen tegen de geldende wettelijke bepalingen. De Klant mag geen gegevens opslaan, kopiëren, downloaden of verzenden die verboden, ongeoorloofd of onwettig zijn, indruisen tegen de goede zeden of de openbare orde, of een inbreuk vormen of kunnen vormen op de rechten van derden, met name de intellectuele eigendomsrechten.

9.6. Wanneer de Klant met het internet verbonden is, moet hij alle nodige voorzorgen nemen om zijn eigen gegevens en / of software te beschermen, met name tegen eventuele virussen die circuleren op internet of tegen inbraken door derden in het systeem van zijn Mobiel Toestel. De Klant erkent eveneens dat hij volledig op de hoogte is van het feit dat internet niet volledig betrouwbaar is, in het bijzonder wat de beveiligde verzending van gegevens betreft, en het gebrek aan garanties betreffende de performantie inzake volume en datatransmissiesnelheid. De Klant erkent dat hij op de hoogte is van het feit dat de integriteit, de authenticatie en de vertrouwelijkheid van de informatie, bestanden en gelijk welke gegevens die hij via internet wil uitwisselen, niet gegarandeerd kunnen worden. De Klant draagt dan ook de volledige verantwoordelijkheid voor een eventuele schending van de vertrouwelijkheid van gegevens die zijn doorgestuurd via de internettoegang.

9.7. FASTfiber oefent geen enkele controle uit op de inhoud of de eigenschappen van de gegevens die door de Klant worden verstuurd of ontvangen via het Netwerk en / of het internet.

9.8. Aangezien FASTfiber geen enkele controle uitoefent op de inhoud, vraagt het dat ouders/voogden toezien op het gebruik dat hun minderjarige kinderen via de Dienst maken van de internettoegang.

9.9. De Klant erkent op de hoogte te zijn van het feit dat, indien FASTfiber door een derde of door de gerechtelijke instanties op eender welke manier wordt verwittigd van onwettige Inhoud die door de Klant werd doorgestuurd of gedownload via het Netwerk, zij de Inhoud in kwestie zal overhandigen aan de bevoegde instanties die instaan voor de ordehandhaving. FASTfiber behoudt zich bovendien het recht voor om, na de behandeling van een klacht die voldoende bewijzen bevat, de toegang tot internet onmiddellijk op te schorten of te onderbreken voor een Klant die betwistbare Inhoud verspreidt of doorstuurt, en dat zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding.

 1. Inspanningsverbintenis

10.1. Inzake de levering van de Dienst heeft FASTfiber slechts een inspanningsverbintenis. FASTfiber zal alle redelijke middelen aanwenden om de toegang tot, de veiligheid, de betrouwbaarheid en de goede werking van de Dienst zo ongestoord mogelijk te laten verlopen.

10.2. FASTfiber garandeert geen continu en ongestoord gebruik van de Dienst, noch de zekerheid dat alle door middel van de daarvoor geschikte Mobiel Toestel verzonden en ontvangen gegevens ononderbroken, in de juiste vorm en binnen een bepaalde tijdspanne afgeleverd kunnen worden.

10.3. Indien gebruik wordt gemaakt van het internet of vergelijkbare netwerken kunnen storingen en / of de niet beschikbaarheid van de verbindingen met het publieke internet en / of andere telecommunicatienetwerken het gebruik van de Dienst belemmeren.

 1. Aansprakelijkheid van FASTfiber

11.1. FASTfiber verbindt zich ertoe om alle redelijke middelen aan te wenden om elke storing voor de Klant te voorkomen en om, in geval er zich toch storingen zouden voordoen, alle redelijke maatregelen te nemen om de duurtijd van de storingen te beperken.

11.2. FASTfiber kan niet aansprakelijk worden gesteld

 • voor de inhoud, de juistheid en / of de integriteit van de informatie en de gegevens die worden doorgestuurd via de Dienst;
 • voor schade, beschadigingen, fouten of weglatingen, onderbrekingen, gebreken, diefstal, verlies en vernietiging van gegevens, die zich kunnen voordoen terwijl de Klant of een derde zich toegang verschaft tot de Dienst, behalve in geval van bedrog of ernstige fout vanwege FASTfiber;
 • in geval van lange antwoordtijden, ontoegankelijkheid en / of onderbreking van het geheel of een deel van de internettoegang of de toegang tot diensten die aangeboden worden via internet;
 • in geval van wijzigingen aan het aanbod van diensten op het internet die worden doorgevoerd door uitgevers, makers en verspreiders van inhoud, of die worden opgelegd door wettelijke of reglementaire bepalingen;
 • voor overtredingen en fraude via de Dienst begaan door de Klant of door derden.

11.3. FASTfiber kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die de Klant lijdt ten gevolge van (gedeeltelijk) externe factoren en / of handelingen van de Klant zelf, waaronder onder meer, doch niet beperkt tot,

 • storingen of kwaliteitsgebreken van de Dienst wegens externe factoren (zoals bijvoorbeeld storingen of kwaliteitsgebreken in netwerken en installaties van derden die door FASTfiber worden gebruikt, storingen of kwaliteitsgebreken ten gevolge van obstakels die draadloze communicatie bemoeilijken, maatregelen opgelegd door Belgische of Europese overheden);
 • gebruiksstoornis te wijten aan onderhouds-, verbeterings- en / of uitbreidingswerken van het Netwerk;
 • het slecht of foutief gebruik van de Dienst door de Klant;
 • de slechte werking van het Mobiel Toestel van de Klant. In geval van slechte werking of afstellingproblemen moet de Klant zich uitsluitend tot de verkoper of fabrikant wenden, en niet tot FASTfiber;
 • het gebruik door de Klant van een Mobiel Toestel in strijd met de Overeenkomst, of dat niet werd goedgekeurd overeenkomstig de toepasselijke normen;
 • het gebruik of misbruik van de PIN-code van de Klant

  (i) ten gevolge van de vrijwillige of onvrijwillige kennisgeving van deze code aan een derde,
  (ii) indien de Klant de standaard PIN-code niet onmiddellijk omvormde tot een persoonlijke PIN code, of
  (iii) indien de Klant de standaard PIN-code omvormde tot een eenvoudige persoonlijke PIN code (bv. 1234, 5555, …).

 • de tussenkomst van derden, ondanks de door FASTfiber en de Netwerkoperator genomen veiligheidsmaatregelen;
 • de schorsing of beëindiging van de Dienst, conform de Algemene Voorwaarden, zelfs indien derden door de schorsing of de beëindiging rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen zouden ondervinden;
 • wijzigingen als gevolg van voorschriften van het BIPT of andere regulerende overheden,
 • gevallen van overmacht.

11.4. FASTfiber kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diensten die gevraagd worden door de Klant en die aangeboden worden door derden, zoals Third Party Providers en die toegankelijk zijn via de Dienst en die betaald worden via de facturen van FASTfiber.

FASTfiber kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor

 • Third Party Services, voor de inhoud ervan, voor hun wettelijkheid, voor hun goede uitvoering of hun facturatie, zelfs indien FASTfiber er enig profijt uit zou halen of zou instaan voor de facturatie van deze diensten voor rekening van derden,
 • het gebruik van Third Party Services door de Klant,
 • transacties tussen een derde en de Klant.

FASTfiber is, tenzij uitdrukkelijk anders aanvaard door FASTfiber, geenszins een partij in een contract dat tussen een derde en de Klant wordt gesloten. In geval van betwisting van de Klant met betrekking tot Third Party Services, dient de Klant zich rechtstreeks tot de betrokken Third Party Provider te richten.

11.5. FASTfiber kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor immateriële schade of gevolgschade zoals winstderving of omzetderving, klantenverlies, gegevensverlies of verlies van contracten. Zonder afbreuk te doen aan de dwingende wettelijke bepalingen, beperkt de aansprakelijkheid van FASTfiber zich in elk geval tot een bedrag dat het equivalent is van drie (3) maanden van de maandelijkse kostprijs voor de Dienst.

 1. Facturatie

12.1. De tarieven zijn bepaald in de Prijslijst. De Prijslijst wordt gepubliceerd op de website van FASTfiber (www.fastfiber.be). Alle tarieven in de Prijslijst worden zowel exclusief als BTW inbegrepen vermeld, tenzij specifiek anders vermeld.

12.2. De vergoeding voor het Abonnement is verschuldigd vanaf de datum waarop FASTfiber de Dienst activeert. De facturatie ervan gebeurt maandelijks en vooraf.

12.3. De Klant die beschikt over een Abonnement met inbegrepen Forfait kan niet-verbruikt Forfait niet overdragen naar de volgende maand.

12.4. De Klant die beschikt over een Abonnement met inbegrepen Forfait zal voor extra verbruik gefactureerd worden vanaf het ogenblik dat het inbegrepen Forfait opgebruikt is.

12.5. De facturatie van de verschuldigde verbruikskosten gebeurt in de Maand volgend op de Maand waarin het verbruik heeft plaatsgevonden. FASTfiber behoudt zich het recht voor om eventuele verschuldigde verbruikskosten op een later tijdstip te factureren.

12.6. Om de Klant zoveel mogelijk te beschermen tegen onverwacht hoge facturen, zal FASTfiber een waarschuwingsbericht naar de Klant sturen zodra

 • het Forfait wordt bereikt;

FASTfiber is niet in staat is om het verbruik in realtime te monitoren. FASTfiber zal het waarschuwingsbericht versturen zo snel mogelijk nadat het heeft kunnen vaststellen dat het maandelijks Forfait of de grens werd overschreden. Ook al stopt de Klant onmiddellijk met het gebruik van de Dienst na ontvangst van het waarschuwingsbericht, dan nog is het mogelijk dat aan de Klant een bedrag zal worden gefactureerd dat hoger kan zijn dan het maandelijks Forfait of de grens. De Klant kan deze aanrekening niet betwisten omdat hij als enige verantwoordelijk is voor het gebruik van de Dienst.

Om effectief te beschermen tegen een te hoog factuurbedrag zal FASTfiber, in het geval dat de Klant ervoor heeft gekozen om verder van de Dienst gebruik te blijven maken na het hebben ontvangen van een waarschuwingsbericht, overgaan tot het tijdelijk onderbreken van

 • de Dienst, zodra het Forfait wordt overschreden met een grens van € 100,00 BTW inbegrepen;

Omdat FASTfiber niet in staat is om het verbruik in realtime te monitoren, zal FASTfiber de tijdelijke onderbreking van de Dienst zo snel mogelijk uitvoeren nadat het heeft kunnen vaststellen dat het Forfait of de grens met een bepaald bedrag is overschreden. Ondanks het feit dat FASTfiber al het mogelijke zal doen (= Best Effort) om het te vermijden, is het niet uitgesloten dat aan de Klant een bedrag zal worden gefactureerd dat hoger kan zijn dan een van de bovenstaande bedragen. De Klant kan deze aanrekening niet betwisten omdat hij als enige verantwoordelijk is voor het gebruik van de Dienst.

FASTfiber zal de Klant hierover een kennisgevingsbericht sturen. Na ontvangst van betaling van het verschuldigd bedrag zal FASTfiber de Dienst opnieuw activeren. FASTfiber behoudt zich het recht voor om een bedrag van maximaal € 30,00 inclusief BTW aan reactiveringskosten aan te rekenen.

12.7. FASTfiber behoudt zich het recht voor om tarieven op elk ogenblik te wijzigen. Ongeacht of de tariefwijziging in het voor- of nadeel van de Klant is zal FASTfiber steeds de Klant individueel en op schriftelijke wijze informeren.
Ten allen tijde zal FASTfiber op haar website (www.FASTfiber.be) de gangbare tarieven publiceren en voor download beschikbaar houden. Op aanvraag kan de Klant de vorige Prijslijst bekomen bij de FASTfiber klantendienst.

12.8. Gratis oproepen, inclusief oproepen naar de hulpdiensten, worden niet vermeld op de factuur.

12.9. De Klant kan meer details van basisfactuur raadplegen/downloaden op de online klantenzone.

 1. Redelijk gebruik van de Dienst en onbeperkt gebruik

13.1. Er zijn geen vooraf ingestelde limieten geplaatst voor onbeperkt gebruik.

13.2. Slechts in zeldzame gevallen zal FASTfiber tussenkomen en ervoor zorgen dat klanten de Dienst gebruiken zonder de definitie van redelijk gebruik zoals beschreven in artikel 13.3 te schenden. FASTfiber wil de 99% van zijn klanten beschermen die de Dienst gebruiken op een manier die niet buitensporig is en die dit beleid voor redelijk gebruik niet schenden. In het zeldzame geval dat een Klant het gemiddelde gebruik van 99% van onze klanten ver zou overschrijden, kan FASTfiber naar eigen goeddunken de Klant op de hoogte stellen dat hij de Dienst op een buitensporige manier gebruikt, en kan een onderzoek worden ingesteld om ervoor te zorgen dat schending van het beleid van redelijk gebruik niet langer voorkomt, of de toegang tot de Dienst tijdelijk beperken of opschorten totdat wordt vastgesteld dat de Klant de Dienst correct gebruikt. FASTfiber wil hierdoor de kwaliteit van de dienstverlening voor alle FASTfiber-klanten maximaliseren.

13.3. Redelijk gebruik betekent dat de Dienst alleen voor gebruik door individuele klanten is bestemd. Deze Abonnementen zijn bestemd voor individueel gebruik door een particuliere FASTfiber-klant en zijn niet bestemd voor enig commercieel gebruik (met name voor callcenter- of SIM-box doeleinden en / of ter beschikkingstelling aan derden, bijvoorbeeld door middel van hot spotting), wederverkoop, gebruik door groepen van personen, oneerlijk gebruik of, meer in het algemeen, een gebruik dat niet in overeenstemming is met het gebruik dat kan worden verwacht van een normale particuliere Klant die een Overeenkomst voor mobiele telefonie afsluit (zoals bijvoorbeeld het gebruik van de GSM als babyfoon, of regelmatig een groot aantal spraakoproepen plaatsen en / of gelijktijdig SMS-berichten verzenden, of wanneer de Klant regelmatig langdurig continu belt en / of regelmatig gesprekken hervat onmiddellijk na hun onderbreking…). In een dergelijk geval behoudt FASTfiber zich het recht voor om de Overeenkomst op te schorten en / of te beëindigen en / of andere maatregelen te nemen die nuttig of noodzakelijk worden geacht, om ervoor te zorgen dat de andere FASTfiber klanten niet worden beïnvloed en de dienstkwaliteit kan worden gewaarborgd.

 1. Opschorting van de Overeenkomst

14.1. In geval van gehele of gedeeltelijke wanbetaling van een factuurbedrag op de vervaldag is FASTfiber gerechtigd om de dienstverlening te onderbreken zoals beschreven in artikel 4.7 van de Algemene Voorwaarden.
In dit geval mag de Klant enkel oproepen of andere inkomende nationale gegevensoverdrachten ontvangen (met uitzondering van oproepen en gegevensoverdrachten betaald door de ontvanger) en geen uitgaande oproepen doen of gegevens verzenden, met uitzondering van oproepen naar nooddiensten.

14.2. FASTfiber behoudt zich het recht voor bij abnormale stijgingen van het verbruik door de Klant, en dit indien mogelijk in vergelijking met het gemiddelde verbruik van de voorafgaande drie (3) maanden, als voorzorgsmaatregel de toegang tot de Dienst op te schorten, na de Klant hiervan (indien mogelijk) op de hoogte te hebben gesteld.

14.3. In geval van opschorting conform de artikels 13.3, 14.1, 14.2 en 15.7. zal FASTfiber de Klant geen opschortingskosten aanrekenen. FASTfiber behoudt zich evenwel het recht voor om een bedrag van maximaal € 30,00 inclusief BTW aan reactiveringskosten aan te rekenen. De Klant blijft echter gehouden alle verplichtingen te respecteren die hem opgelegd worden door de Overeenkomst. De Klant heeft geen recht op enige schadevergoeding.

 1. Looptijd en stopzetting van de Overeenkomst

15.1. Tenzij anders overeengekomen, komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat er wilsovereenstemming is tussen de Klant en FASTfiber. De Overeenkomst treedt in werking op de dag dat de Simkaart door FASTfiber wordt geactiveerd. De Klant krijgt een schriftelijke bevestiging van de Activering.

15.2. De Overeenkomst wordt gesloten voor een (1) Simkaart.

15.3. De Overeenkomst heeft een initiële looptijd van een (1) Maand te rekenen vanaf de dag van inwerkingtreding. Behoudens eerdere stopzetting door de Klant, zal de Overeenkomst op de vervaldatum van de 1e Maand omgezet worden in een Overeenkomst van onbepaalde duur onder dezelfde voorwaarden.

15.4. Het opzeggen van de Overeenkomst kan door alle schriftelijke middelen en zonder opgaaf van redenen gebeuren. De Klant kan het moment kiezen waarop de Overeenkomst moet worden beëindigd. Bij nummeroverdracht wordt de Overeenkomst beëindigd op het moment dat het oproepnummer van de Klant effectief wordt overgedragen.

15.5. In geval van een tariefverhoging heeft de Klant het recht om de Overeenkomst op naspeurbare wijze (bvb. per post, e-mail, klantenzone…) op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de eerste factuur na de inwerkingtreding van de tariefwijziging(en).

15.6. Bij de beëindiging van de Overeenkomst zal FASTfiber een eindafrekening maken van nog verschuldigde verbruikskosten. De Klant kan niet vragen om in het stopgezet Abonnement inbegrepen doch niet-verbruikt Forfait pro rata teruggestort te krijgen.

15.7. FASTfiber heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van voldoende ernstige tekortkoming vanwege de Klant. Het niet-respecteren van de Klant van enige verplichting volgend uit de Overeenkomst, de bepalingen van deze Mobiele Voorwaarden of de Algemene Voorwaarden, kunnen door FASTfiber als tekortkomingen worden beschouwd die de schorsing of stopzetting verantwoorden. FASTfiber kan dit ook doen in geval van bewijs of ernstige aanwijzingen van fraude. De Klant heeft geen recht op enige schadevergoeding.

15.8. FASTfiber kan de Overeenkomst ook onmiddellijk verbreken zonder vooropzeg noch schadevergoeding, indien het vaststelt dat de Klant FASTfiber foutieve, vervalste, of onvolledige essentiële informatie (hetgeen blijkt uit de Abonnementsaanvraag) gegeven heeft bij de indiening van de Abonnementsaanvraag of indien de Klant verzuimd heeft belangrijke wijzigingen met betrekking tot de geleverde informatie mee te delen of indien de Klant de Dienst gebruikt voor doeleinden die strijdig zijn met de openbare orde, de goede zeden of een wettelijke of reglementaire bepaling. De Klant heeft geen recht op enige schadevergoeding.

15.9. FASTfiber kan de Overeenkomst van rechtswege onmiddellijk beëindigen in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, vereffening of ontbinding van de vennootschap van de Klant, zonder beëindigingsvergoeding noch schadevergoeding.

 1. Wijziging van de overeenkomst

16.1. De Klant heeft het recht om bij kennisgeving van wijzigingen aan de Overeenkomst, deze zonder verbrekingsvergoeding op te zeggen. De Klant wordt tijdig en ten minste één (1) kalendermaand vooraf naar behoren individueel ter kennis gesteld van dergelijke wijzigingen en wordt tegelijkertijd op de hoogte gesteld van het recht om zonder verbrekingsvergoeding het contract op te zeggen, uiterlijk de laatste dag van de Maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijzigingen indien Hij de gewijzigde voorwaarden niet zou aanvaarden.

16.2. Wanneer de Klant van pakket wenst te veranderen, kan dit via de klantenzone.  De bepalingen onder “Aansluiting en Activering” zijn van toepassing. De Klant kan van het nieuwe pakket gebruik maken vanaf de eerstvolgende Maand.

 1. Nummeroverdraagbaarheid

17.1. Nummeroverdraagbaarheid betekent dat de Klant zijn oproepnummer kan behouden wanneer Hij van operator verandert. Alleen het oproepnummer kan worden overgedragen naar de nieuwe operator, de Overeenkomst niet.

17.2. De Klant die zijn oproepnummer wenst over te dragen naar een andere operator, dient de nieuwe operator te vragen om de nodige maatregelen te nemen om het oproepnummer over te dragen. Deze operator zal de Overeenkomst met de vorige operator opzeggen, door middel van een volmacht die hij verkrijgt van de Klant.

17.3. De overdracht van het oproepnummer naar FASTfiber ontslaat de Klant geenszins van de verplichting om zijn contractuele verplichtingen tegenover zijn vorige operator te respecteren. De overdracht van het oproepnummer naar een andere operator ontslaat de Klant geenszins van de verplichting om zijn contractuele verplichtingen tegenover FASTfiber na te komen.

Bij het niet-naleven loopt de Klant het risico om een schadevergoeding te moeten betalen aan zijn oude operator. De Klant is de enige die verantwoordelijk is in dit verband.

17.4. FASTfiber zal de wettelijke bepalingen aangaande de overdraagbaarheid van nummers respecteren.

 1. Bescherming van het privéleven

18.1. FASTfiber verwerkt, als verantwoordelijke voor de verwerking, persoonsgegevens die hem door de Klant worden verstrekt, hierin begrepen de eventuele persoonsgegevens van de gebruikers van de Dienst. Voor meer informatie over dit onderwerp, gelieve het privacy beleid van FASTfiber te raadplegen op www.FASTfiber.be/nl/conditions/privacy-beleid.html.

18.2. De Klant kan zich kosteloos in de “Bel Me Niet Meer” lijst’ registreren via https://www.dncm.be/nl/ om zich te verzetten tegen het gebruik van het oproepnummer dat hem is toegekend voor redenen van direct marketing. De Klant kan tot uiterlijk één maand na registratie oproepen met het oog op direct marketing ontvangen.

Have no product in the cart!/mobile-conditions/
0