Fixed Telephony Conditions

Fixed telephony conditions

 

Internet telefonie voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 De in dit document beschreven voorwaarden zijn UITSLUITEND van toepassing op alle overeenkomsten tussen FASTfiber en de klant voor de levering van het van FASTfiber afkomstige internettelefonie abonnement. Deze voorwaarden dienen als uitbreiding worden gezien op de Algemene (internet) voorwaarden. De klant/abonnee erkent kennis genomen te hebben van vermelde algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.

1.2 Het internettelefonie aanbod van FASTfiber houdt de levering in van een Voice over IP (VoIP) account op het netwerk van FASTfiber, alsook een bijhorend telefoonnummer. Bij het afsluiten van een internettelefonie abonnement heeft de klant de kans om bij FASTfiber de hardware aan te kopen die nodig is om van de dienst gebruik te kunnen maken. De goede werking van de dienst kan enkel gegarandeerd worden mits er gebruik wordt gemaakt van VoIP-hardware die door FASTfiber is geleverd. Elke andere hardware wordt gebruikt op risico van de klant.

1.3 De Algemene (internet) voorwaarden (waarvan sprake in artikel 1.1) zijn te raadplegen op de website www.FASTfiber.be.

1.4 Het internettelefonie abonnement van de klant wordt enkel geactiveerd op een actief vast internet afgenomen bij FASTfiber. Het is niet mogelijk om deze dienst op andere wijze af te nemen.

Artikel 2: Verplichtingen en aansprakelijkheden van de klant/abonnee

2.1 Nomadisch gebruik:
Het is niet toegestaan om de internettelefoniedienst van FASTfiber te gebruiken op een andere plaats dan die plaats die tijdens de bestelling wordt doorgegeven. Indien de klant (bv. door een verhuis) van adres verandert, verbindt zij/hij zich ertoe om FASTfiber hiervan ten minste 15 werkdagen vooraf op naspeurbare wijze (bvb. e-mail, klantenzone, …) te verwittigen.

2.2 Nummeroverdracht:
FASTfiber kan een bestaand telefoonnummer van de klant overdragen naar haar netwerk. De klant vergewist er zich van dat de gegevens (zoals het over te dragen telefoonnummer) die zij/hij aan FASTfiber verstrekt correct zijn. Het is niet toegestaan om een nummer over te dragen dat niet aan de klant is toegewezen.

Artikel 3: Totstandkoming en duur van de overeenkomst

3.1 Het abonnement kan door de klant besteld worden via de website, of door het intekenen op een offerte opgemaakt door FASTfiber. FASTfiber verbindt er zich toe de dienst zo snel mogelijk te activeren, en de klant te verwittigen zodra de bestelling voltooid is.

3.2 De dienst wordt afgenomen voor een onbepaalde termijn, en wordt maandelijks verlengd. De overeenkomst kan zonder opzegtermijn beëindigd worden (op naspeurbare wijze: bvb. e-mail, klantenzone, …). Na het beëindigen van de internettelefonie dienst, kan het nummer dat door de klant werd gebruikt worden weggemigreerd. Indien dit niet binnen een redelijke termijn is gebeurd, kan FASTfiber dit nummer aan een nieuwe klant toekennen.

3.3 Als de internetdienst, waarop internettelefonie is geactiveerd, wordt beëindigd, dan wordt eveneens het abonnement op internettelefonie beëindigd. Indien enkel de internettelefonie dienst wordt beëindigd, zal de internetverbinding voortgezet worden.

Artikel 4: Overige voorwaarden

4.1 FASTfiber behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, waarvan FASTfiber de klant/abonnee ten minste één (1) maand voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte zal brengen door hetzij per post, en/of via email, en/of op de webpagina van FASTfiber (www.FASTfiber.be). Indien de klant/abonnee een wijziging in de voorwaarden niet wil accepteren, kan hij het abonnement zonder opzegtermijn opzeggen (op naspeurbare wijze: bvb. e-mail, klantenzone, …). De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van één van deze bepalingen van deze algemene voorwaarden doet in geen enkel opzicht afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen.

Artikel 5. Geschillen

5.1 De met FASTfiber afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

5.2 Voor alle betwistingen die kunnen voortspruiten uit de overeenkomst waarvan o.m. de factuur het afdoend bewijs is alsmede voor deze die betrekking hebben op de uitvoering door partijen van hun verbintenissen zijn alleen Belgische Rechtbanken bevoegd.

 

Have no product in the cart!/en/fixed-telephony-conditions/
0